KarpatiaBank_strona_www
MDnW_1920x600_BANER_rrso (002)
banner_KarpatiaBankMobile_fb_1920x600_etno3
BGnW_1920x600_BANER2_RRSO (002)
eKOkarpaty_1920x600_BANER2 (002)
slide_1
previous arrow
next arrow
 • ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

  Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z §34 ust.1 pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli,  które odbędzie się w dniu 24 czerwca  2021 r. (czwartek) o godz. 13.30, w Hotelu „Bukovina” – Termy, ul.  Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, na które serdecznie zaprasza.

  Proponowany porządek Zebrania Przedstawicieli:

  1.Otwarcie Zebrania, przyjęcie regulaminu Zebrania i porządku obrad.

  2.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

  3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.Stwierdzenie  prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do  podejmowania uchwał.

  5.Przyjęcie protokołów z  Zebrań  Przedstawicieli:
     a) Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z dnia 28 maja 2020 roku,
     b) ETNO Banku Spółdzielczego z dnia 28 maja 2020 roku,
     c) Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z dnia 26 maja 2020 roku.

  6.Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020-30.06.2020 wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.  oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

  7.Sprawozdanie z działalności Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01.2020 -30.06.2020  wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.  oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

  8.Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2020 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

  9.Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój  za okres 01.01.2020-30.06-2020 r.

  10.Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.

  11.Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.

  12.Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za 2020r., okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.

  13.Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za 2020 r., okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.

  14.Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.

  15.Dyskusja nad sprawozdaniami Rad, Zarządów i ocena działalności Banków  oraz wolne wnioski.

  16.Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020 ? 30.06.2020 r.,
  b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu  za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.,
  c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,
  d) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój  za okres 01.01.2020-28.05.2020 r.
  e) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu  za okres 01.01.2020- 28.05.2020r.,
  f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,
  g) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.,
  h) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.,
  i) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,
  j) podziału nadwyżki bilansowej:
      1) Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01-30.06.2020 r.,
      2) ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01-          30.06.2020 r.,
     3) Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za okres 01.01- 
          31.12.2020r.,
  k) zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku.

  17.Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenie górnej granicy zobowiązań Banku,
  b) oceny „Polityki wynagradzania w BS Ziem Górskich KARPATIA” za 2020 r.
  c) 
  oceny realizacji „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KRAPATIA” za 2020 r.,
  d) w sprawie wystąpienia z organizacji gospodarczych,
  e) w sprawie zbycia nieruchomości Banku,
  f) 
  w sprawie zbycia nieruchomości Banku,
  g) 
  wyboru delegata reprezentującego Bank w obradach zjazdów Związku Rewizyjnego Banków  Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, 
  h) 
  wyboru delegata Banku na obrady Kongresu Spółdzielczości  Krajowej Rady Spółdzielczej oraz na Zjazd przedkongresowy'
  i) 
  przystąpienia  do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
  j)przystąpienia  do Związku Banków Polskich.

  18.Przedstawienie wniosków  Komisji Uchwał i Wniosków.

  19.Zamknięcie porządku obrad.

  Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §23, ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w  siedzibie Banku:
  Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

  Zgodnie z §24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na:
  24.06.2021 r. godz. 14.00,
  w Hotelu „Bukovina”- Termy, ul.  Sportowa 22,  Bukowina Tatrzańska.                                                                                        

                                                                                         ZARZĄD
                                                 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

 • ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ

  Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej III Oddziału Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w Radziechowach Wieprzu, Radziechowy-Wieprz 700, odbędzie się:

  ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ

  z terenu: Radziechowy, Wieprz, Bystra, Brzuśnik, Juszczyna, Przybędza, Milówka, Kamesznica, Szare, Nieledwia, Żywiec, Węgierska Górka, Szczyrk oraz spoza terenu Gminy Radziechowy-Wieprz

  PORZĄDEK OBRAD

  1.Otwarcie obrad.

  2.Wybór prezydium Zebrania.

  3.Przyjęcie porządku obrad.

  4.Przyjęcie Regulaminu obrad.

  5.Wybór komisji skrutacyjnej.

  6.Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 rok, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku za 2020 rok.

  7.Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

  8.Dyskusja.

  9.Wybory uzupełniające przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję obejmującą lata 2018-2022.

  10.Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,

  11.Sprawy różne i zakończenie zebrania.

   

                                                                                                                  Zarząd
                                                                                                       Banku Spółdzielczego
                                                                                                     Ziem Górskich KARPATIA

   

 • Komunikat – NOWA PLACÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

  Szanowni Klienci,

  informujemy, że w dniu 29.03.2021r. została uruchomiona nowa Placówka naszego BankuOddział Operacyjny w Bielsku-Białej przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 21, telefon kontaktowy do placówki: 33 816 51 75.

   

  Jednocześnie informujemy, że Filia w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 71 pozostaje nieczynna.

   

  ZAPRASZAMY!

 • Nasza Klientka, Pani Klaudia, została laureatką konkursu KARTOWA fortuna

  Karta? Logiczne, że się opłaca!

   

  Karta płatnicza Visa, to wygoda używania, bezpieczeństwo transakcji i możliwość płacenia na całym świecie i w Internecie. Ale nowa karta Visa z Banku Spółdzielczego z Grupy BPS, to był także emocjonujący konkurs!

   

  Konkurs KARTOWA fortuna organizowany był pod hasłem „Karta? Logiczne, że to się opłaca!”. Mogli wziąć w nim udział klienci Banków Spółdzielczych z Grupy BPS i Banku BPS, którzy między 1 października a 15 grudnia 2020 r. podpisali umowę i otrzymali nową spersonalizowaną kartę debetową VISA. Klienci Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z powodzeniem uczestniczyli w konkursie i zdobyli nagrody.

   

  Klientka naszego Oddziału w Muszynie – Pani Klaudia, spełniła wszystkie warunki konkursu i została jego laureatką.

  Nagrodę wręczył Wiceprezes Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA Pan Maciej Palej.

   

  Jeszcze raz gratulujemy laureatce!

 • KOMUNIKAT TARCZA FINANSOWA PFR 2.0

  Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM TARCZA FINANSOWA 2.0:

  PREZENTACJA PROGRAMU TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 TUTAJ

  QA TARCZA FINANSOWA 2.0 TUTAJ

  REGULAMIN UBIEGANIA SIE O UDZIAŁ W PROGRAMIE TARCZA FINANSOWA 2.0 TUTAJ

  MANUAL MIKROFIRMA TUTAJ

  MANUAL MSP TUTAJ

  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PEŁNOMOCNICTWA TUTAJ
  FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA TUTAJ

  Aby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ

  Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji.

   

 • KOMUNIKAT

  Zmiany w transakcjach internetowych dokonywanych kartami płatniczymi – od 1 stycznia 2021r.

  Szanowni Klienci,

  pragniemy przypomnieć ważne informacje dotyczące płatności kartami debetowymi, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2021r. a bez których nie będziemy w stanie dokonać płatności kartą przez internet. Poniższe informacje dotyczą tylko osób korzystających z karty debetowej przy płatnościach za zakupy PRZEZ INTERNET. Dla pozostałych osób po dniu 01 stycznia 2021r. nic się nie zmieni.

  Obecnie realizacja transakcji internetowych kartami debetowymi odbywa się z wykorzystaniem tylko zabezpieczenia 3D Secure (kod jednorazowy wysyłany w wiadomości SMS). Od 01 stycznia 2021r. zostanie wprowadzony dodatkowy czynnik uwierzytelniający w postaci kodu PIN.

  Brak przypisanego do karty dodatkowego kodu PIN, uniemożliwi po 01 stycznia 2021r. zautoryzowanie transakcji.

  Aktywacja dodatkowego czynnika tj. kodu PIN możliwa jest tylko po zalogowaniu się do portalu „kartosfera.pl” – w zakładce „3D Secure”. Kod PIN jest ustalany jednorazowo i będzie obowiązywać dla wszystkich posiadanych oraz wydawanych w przyszłości kart.

  Kod PIN jest kodem poufnym, przypisanym do wszystkich posiadanych kart. Nie należy go ujawniać innym osobom!

  W chwili obecnej proces płatności kartą w internecie wygląda w sposób następujący: finalizujemy zakup, wybieramy sposób płatności – karta, wprowadzamy dane z naszej karty, czekamy na kod SMS (zabezpieczenie 3D Secure), po poprawnym wprowadzeniu kodu kończymy zakup. Przebieg uwierzytelnienia transakcji od 1 stycznia 2021r. będzie zmodyfikowany: po wprowadzeniu danych z naszej karty, system poprosi o wprowadzenie kodu PIN do transakcji internetowych (kodu który sami ustawiliśmy w portalu kartosfera.pl), a dopiero po jego poprawnym wprowadzeniu, system poprosi o kod jednorazowy, który wyśle w wiadomości SMS (zabezpieczenie 3D Secure).

  Należy pamiętać, że trzykrotne błędne wprowadzenie zarówno nowego kodu PIN, jak i trzykrotne błędne przepisanie kodu z wiadomości SMS skutkuje blokadą dokonania płatności internetowej. Obie blokady są usuwane drugiego dnia – automatycznie.

  UWAGA! W celu ustawienia nowego kodu PIN, należy zalogować się do portalu kartosfera.pl, wejść na zakładkę 3D Secure i tam w pozycji: USTAW ODPOWIEDŹ należy wpisać 4 cyfrowy kod PIN, zatwierdzić go poprzez naciśnięcie przycisku AKCEPTUJ oraz zautoryzować kodem wysłanym w wiadomości SMS. Poprawne zakończenie operacji nadania kodu PIN, potwierdzone jest komunikatem: Odpowiedź na pytanie uwierzytelniające została ustawiona. Od tej chwili jesteśmy przygotowani na dokonywanie płatności internetowych – kartą przez internet.

  Jeżeli do tej pory nie korzystałeś z portalu kartosfera.pl (nie posiadasz tam konta) musisz najpierw się zarejestrować! Do poprawnej rejestracji wymagane jest podanie w Banku aktualnego numery telefonu komórkowego. Na ten numer będą przychodziły wiadomości SMS zawierające jednorazowe kody autoryzacyjne.

  Warto widzieć, że:

  dla osób płacących kartą przez internet dla tego samego odbiorcy, w portalu kartosfera.pl pojawiła się lista wykonanych transakcji internetowych, w których doszło do poprawnego uwierzytelnienia, a którą można wykorzystać do oznaczenia danego Akceptanta jako Zaufanego, co będzie skutkować brakiem uwierzytelniania kolejnych transakcjach (działanie to nie jest wymagane do poprawnego działania serwisu ? jest to usługa całkowicie opcjonalna). Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji.

  Klient będzie mógł określić maksymalną kwotę transakcji bez uwierzytelnienia, np. ustalając Zaufanego Akceptanta „allegro.pl” do kwoty np. 150 zł., w efekcie czego autoryzacje na kwoty niższe od zdefiniowanej odbędą się bez uwierzytelnienia, zaś każda transakcja powyżej 150 zł., będzie wymagała pełnego zestawu metod uwierzytelnienia stosowanych przez Bank, tj. kodu PIN i SMS. Klient też samodzielnie może dokonać usunięcia z listy Zaufanych Akceptantów, poprzez portal kartosfera.pl.

  Logowanie do portalu kartosfera.pl:

  Z uwagi na dostęp do informacji wrażliwych zamieszczanych na portalu kartosfera.pl, tj. historia transakcji – wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie przy logowaniu się do portalu. Każdorazowo, po wprowadzeniu hasła statycznego do portalu kartosfera.pl, Klientowi będzie wysłana wiadomość SMS, z hasłem jednorazowym na zarejestrowany w systemie bankowym numer telefonu.

   

 • KOMUNIKAT

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2021 roku w placówkach Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA nastąpi zmiana godzin obsługi Klientów (w tym obsługi kasowej):

  • Filia w Milówce,
  • Filia w Bielsku-Białej,
  • Punkt Kasowy w Szczyrku,
  • Punkt Kasowy w Rajczy,
  • Punkt Kasowy w Żywcu,

  będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15.

   

  Oddział III w Radziechowach-Wieprzu będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45.do 15.30.

   

  Zarząd BSZG KARPATIA

 • Tarcza PFR – wymagane dokumenty – termin do 31 grudnia 2020
  Aktualizacja 2020-12-08: Umożliwiono składanie dokumentów w systemie Internet Banking – kliknij i przeczytaj opis.

  Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020, w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

  W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

  W/w dokumenty, tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

  Należy pamiętać, że:

  • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

  Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych sposobów:

  W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • na adres mailowy: bs@etnobank.pl

  W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

  • osobiście w oddziale Banku,
  • lub przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA, Radziechowy 700,34-381 Radziechowy-Wieprz

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020.

  W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Aktualności

 • ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

  Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z §34 ust.1 pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli,  które odbędzie się w dniu 24 czerwca  2021 r. (czwartek) o godz. 13.30, w Hotelu „Bukovina” – Termy, ul.  Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, na które serdecznie zaprasza. Proponowany porządek […]

 • ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ

  Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej III Oddziału Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w Radziechowach Wieprzu, Radziechowy-Wieprz 700, odbędzie się: ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ z terenu: Radziechowy, Wieprz, Bystra, Brzuśnik, Juszczyna, Przybędza, Milówka, Kamesznica, Szare, Nieledwia, Żywiec, Węgierska […]

 • Komunikat – NOWA PLACÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

  Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 29.03.2021r. została uruchomiona nowa Placówka naszego Banku – Oddział Operacyjny w Bielsku-Białej przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 21, telefon kontaktowy do placówki: 33 816 51 75.   Jednocześnie informujemy, że Filia w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 71 pozostaje nieczynna.   ZAPRASZAMY!

NASZ BANK

Naszą misją jest budowanie zaufania i więzi na drodze partnerskich relacji z klientami poprzez etyczne, uczciwe, szczere i sprawne działanie.

ETNO Bank Spółdzielczy rozpoczął działalność w 1983 roku jako Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu. Jest najmłodszym bankiem spółdzielczym na terenie żywiecczyzny. W 1996 roku, w struktury Banku został włączony Bank Spółdzielczy w Milówce, będący kontynuatorem najstarszego w tym rejonie, a założonego w 1878 roku – Towarzystwa Oszczędności i Pożyczek „Opatrzność”.

NASZE DZIAŁANIA

Kurs walut

WalutaŚredni kurs
USD3,8851
EUR4,5747
GBP5,3349
CHF4,2208
Średni kurs walut NBP z dnia: 25-07-2021

Wibor 1M

Wibor 3M

top