ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ETNO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego zawiadamia, iż zgodnie z §22 i §23  Statutu ETNO Banku Spółdzielczego z/s w Radziechowach-Wieprzu, w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w Domu Ludowym w Radziechowach, ul Św. Marcina 23 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego z/s w Radziechowach-Wieprzu.

W takcie Zebrania zostaną przedsięwzięte i zachowane wszelkie niezbędne środki ochrony epidemiologicznej.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wypadku braku obecności  Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, drugi termin obrad wyznacza się w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek), na godzinę 16.30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§23 ust.4 Statutu Banku).

Program Zebrania Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego
w dniu 28 maja 2020 roku

godz.16.00 (lub 16.30 – II termin obrad)

 1. Otwarcie obrad:
  1. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego
  2. Wybór Przewodniczącego ZP;
 2. Uchwalenie Porządku obrad;
 3. Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:
  1. Sekretarza i dwóch Członków Prezydium
  2. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  3. Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie:
  1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok wraz z informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank Polityki Ładu Korporacyjnego w ETNO Banku Spółdzielczym oraz Polityki wynagrodzeń ETNO Banku Spółdzielczego, w roku 2019
  2. Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 roku
  3. Rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, pozycji pozabilansowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej) za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego za rok 2019
  4. Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
  5. Sprawozdania Zarządu z przebiegu i wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej
  6. Sprawozdania z lustracji przeprowadzonej w 2019 roku.
 7. Ocena odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w 2019 roku
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ETNO Banku Spółdzielczego w 2019 roku oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, pozycji pozabilansowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej) za 2019 rok potwierdzonego Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego za rok 2019
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku
  4. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok
  5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2020 roku
  6. wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości Bankowej
  7. kierunków działalności Banku na rok 2020
  8. połączenia z Tatrzańskim Bankiem Spółdzielczym
  9. zbycia nieruchomości.
 9. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy o wyłożeniu w Centrali ETNO Banku Spółdzielczego do wglądu:

 • rocznego sprawozdania z działalności ETNO Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem audytora,
 • sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

 Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego

z/s w Radziechowach-Wieprzu

top