ZEBRANIE  GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków naszego Banku, w kontekście epidemii koronawirusa i konieczność ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich –  zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa na SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz 695), zwołuje na dzień 8 maja 2020 roku (piątek) na godzinę 16:00  Zebranie Grupy Członkowskiej  Radziechowy-Wieprz-Milówka, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość-telekonferencji*.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok w tym z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  5. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym zgłoszenie wniosków i opinii w tych sprawach, w tym informacja o przeprowadzonej lustracji.
  6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku, w tym ocena jednostek organizacyjnych Banku działających na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej.
  7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
  8. Sprawy różne i zakończenie

Materiały i dokumenty będące przedmiotem obrad udostępnione zostały  Członkom Grupy na stronie internetowej Banku www.etnobank.pl (?Aktualności?) oraz także na osobisty wniosek Członka mogą zostać przesłane na adres e-mail.  Jednocześnie powyższe materiały i dokumenty przed dniem odbycia zebrania, znajdują się do wglądu Członków, w formie pisemnej w siedzibie Centrali ETNO BS (sekretariat) w Radziechowach-Wieprzu, w godzinach urzędowania od 8:00-14:00 (zainteresowani będą przyjmowani pojedynczo).

 Informuje się, że uchwały i wnioski z w/w zebrania  mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 2b ust 4 i 5 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających). Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu  członków.  Jednocześnie art. 36 §10 Ustawy ? Prawo spółdzielcze podaje możliwość oddania głosów częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .

Uwaga : do godziny 15.50 dnia rozpoczęcia zebrania danej Grupy członkowskiej – Członkowie Grupy winni zgłosić się do Banku za pomocą poczty elektronicznej na adres: bs@etnobank.pl,  listownie lub osobiście w Placówkach Banku, a także pod nr tel. 33 8676616 wew. 134,  celem otrzymania kodów do zdalnego dostępu do obrad.

*Posiedzenie odbędzie się w budynku Centrali ETNO Banku Spółdzielczego (Sala Konferencyjna) w Radziechowach-Wieprzu.  W przypadku gdy ustawowe przepisy prawa lub komunikaty rządu dopuszczą taką możliwość, przewiduje się obecność osobistą Członków Grupy w Zebraniu, w liczbie nie większej niż określona w tych przepisach/komunikatach. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie informacje dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim Członkom i Klientom Banku dostępu do informacji oraz usług bankowych mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia. 

30.04.2020

 Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego

Załączniki:

Regulamin Zebrania GCZ

Sprawozdanie Zarządu Banku za 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019

Ocena z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej

Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli

Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku

Informacja Spotkanie Online Grupa RWM 2020-05-08

top