Mama 4+ – dla kogo?

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o tzw. matczynych emeryturach ma objąć ponad 80 tysięcy osób. Pieniądze otrzymają osoby, które urodziły oraz wychowały co najmniej czworo dzieci i przez to nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od minimalnej. Świadczenie będzie więc przysługiwać:

  • matce z co najmniej czwórką dzieci,
  • ojcu – w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci,
  • wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce,
  • obywatelom Polski, cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce, obywatelom państw członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

O pieniądze ubiegać się będą mogły osoby mające co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn). Świadczenie w ramach programu Mama 4 plus ma być wypłacane od 1 marca 2019 roku. Maksymalna kwota, jaką można będzie dostać, to 1100 zł brutto. Tyle jednak otrzymają jedynie osoby, które nie posiadają prawa do żadnych innych świadczeń. Z kolei osoby, które mają emeryturę, ale jest ona niższa od minimalnej, otrzymają wyrównanie do poziomu najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto. Po wejściu w życie przepisów (1 marca 2019 roku) osoby spełniające powyższe kryteria będą mogły złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

 

Źródło: businessinsider.com.pl

top