• Czy środki zdeponowane w Etno Banku Spółdzielczym są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

  Tak. Środki na rachunkach prowadzonych w Etno Banku Spółdzielczym objęte są systemem gwarantowania depozytów na podstawie i na zasadach ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996 z dnia 08.07.2016r.; dalej zwana Ustawą).

  W myśl przepisów Ustawy Deponent to osoba lub podmiot uprawniony do środków gwarantowanych. W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego deponentami są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, lecz posiadające zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Deponentem uprawnionym do kwoty gwarantowanej w rozumieniu Ustawy jest również osoba małoletnia, jeśli jest posiadaczem imiennego rachunku bankowego lub posiada inną objętą gwarancjami wierzytelność do banku.

  W przypadku banku system gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na wszystkich rodzajach rachunków bankowych, których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Gwarancjami objęte są także: inne należności deponenta wynikające z umów rachunku bankowego; należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych; należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przed 2 lipca 2014 r..

  Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

  Ochroną gwarancyjną objęte są zgromadzone środki zarówno w złotych, jak i w walucie obcej. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

  Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji łącznie z odsetkami naliczonymi do tego dnia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.

  Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w danym banku lub kasie wynosi równowartość w złotych 100 000 euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w tym banku lub kasie. Podstawą wyliczenia należnej od Funduszu kwoty jest suma należności deponenta od banku lub kasy (suma środków zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach oraz innych należności objętych gwarancjami).

  Gwarancjami objęte są również rachunki wspólne. W przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma ? ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość gwarancji dla każdego ze współposiadaczy rachunku osobno.

  W przypadku wspólności majątkowej małżonków każdy z małżonków traktowany jest jako odrębny deponent, bez względu na wzajemne stosunki majątkowe.

  Więcej informacji ? patrz: https://etnobank.pl/nasz-bank/o-banku/bankowy-fundusz-gwarancyjny/

   

 • W jakich godzinach czynne są placówki Etno Banku Spółdzielczego?

  Placówki Etno Banku Spółdzielczego zapraszają w następujących godzinach:

  CENTRALA – I  Oddział w Radziechowach-Wieprzu: od poniedziałku do piątku: 7.45 – 17.00

  Filia w Milówce: poniedziałki, środy, piątki : 8.30-15.45,  wtorki, czwartki: 7.45-15.00

  Filia w Bielsku-Białej: poniedziałki, środy, piątki: 7.45-15.00, wtorki, czwartki: 9.00-16.15

  Punkt kasowy w Żywcu: poniedziałki, środy, piątki: 7.45-15.00, wtorki, czwartki: 9.00-16.15

  Punkt kasowy w Szczyrku: poniedziałki, środy, piątki : 9.00-16.15,  wtorki, czwartki: 7.45-15.00

  Punkt kasowy w Świnnej: poniedziałki, środy, piątki : 8.00-15.20,  wtorki, czwartki: 8.30-15.50

  Punkt kasowy w Rajczy:  poniedziałki, środy, piątki : 8.30-15.45,  wtorki, czwartki: 7.45-15.00.

 • Czy jeżeli założę w Etno Banku Spółdzielczym konto, np. rachunek oszczędnościowy, to czy mogę na wszelki wypadek przekazać wybranej przeze mnie osobie prawo do całości lub części moich pieniędzy - bez oczekiwania na zakończenie ewentualnego postępowania spadkowego?

  Tak. Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może w formie pisemnej wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

  Dyspozycja może być dokonana tylko na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa Posiadacza rachunku:

  1) w określonej kwocie,

  2) w określonych częściach ułamkowych.

  Do rachunku wspólnego oraz do rachunku osoby małoletniej Etno Bank Spółdzielczy nie przyjmie Dyspozycji.

  W przypadku śmierci Posiadacza rachunku Bank dokona wypłat, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, w następującej kolejności z tytułów:

  1) zwrotu na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenia w stanie spoczynku kwot równych wpłatom na rachunek Posiadacza rachunku dokonanym przez te organy, które to kwoty nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku,

  2) zwrotu kosztu pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią w tym celu wydatków – do wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, a także odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku (wypłata z tego tytułu nie zostanie zrealizowana w stosunku do rachunku wspólnego),

  3) dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza rachunku,

  4) wykonania postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wykonania zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Należne odsetki uzupełnią wkład przypadający na rzecz osób wskazanych w Dyspozycji, ewentualna nadwyżka przypadnie spadkobiercom.

  W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającej na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, nie więcej jednak niż wysokość środków zgromadzonych na rachunku. Powyższy limit dotyczy rachunków zmarłego Posiadacza we wszystkich bankach łącznie, a nie każdego z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, bez względu na ich liczbę.

  Osoba wskazana w Dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Bank przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte Dyspozycją wejdą do spadku. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji, wysokość środków na rachunku będzie niższa od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną Dyspozycję, a łączna suma Dyspozycji przekracza limit, o którym mowa powyżej, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej.

  Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza rachunku przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza rachunku, a Bank do chwili wypłaty środków z rachunku nie powziął wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku.

  Osobie wskazanej w Dyspozycji Bank udzieli informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyska w wyniku realizacji Dyspozycji. Bank nie udzieli informacji o pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji.

  Spadkobiercom Bank udzieli informacji o środkach znajdujących się na rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do rachunku Dyspozycji (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji), po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

  W przypadku śmierci Posiadacza rachunku i braku Dyspozycji, wypłata kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym nastąpi zgodnie z przepisami o postępowaniu spadkowym.

 • W jakich walutach Etno Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki walutowe?

  Etno Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki:

  – w euro (EUR),

  – w funtach brytyjskich (GBP),

  – w dolarach amerykańskich (USD).

 • Czy nie posiadając rachunku w Etno Banku Spółdzielczym mogę przekazać pieniądze wybranej osobie przebywającej gdzieś w Polsce lub za granicą? Czy w tym celu muszę otworzyć w Banku rachunek?

  Tak/Nie. Możesz przekazać pieniądze za pośrednictwem usługi MoneyGram, przeznaczonej do realizowania przekazów pieniężnych w Polsce i za granicą. Przekaz może zostać wysłany do ponad 200 krajów i terytoriów.  Możesz korzystać z ponad 350 000 punktów zlokalizowanych w różnych miejscach na świecie, gdzie zawsze szybko i wygodnie nadasz lub odbierzesz swój przekaz pieniężny. Niepowtarzalny Numer Referencyjny przekazu gwarantuje, że pieniądze wypłacane są wyłącznie osobie do tego upoważnionej, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości. Większość przekazów realizowanych jest w ciągu kilku minut. Przekazywanie i odbieranie pieniędzy jest proste i nie wymaga posiadania konta w Etno Banku Spółdzielczym. Transakcje MoneyGram w Etno Banku Spółdzielczym realizowane są wyłącznie w polskiej walucie (wysyłanie) oraz w PLN, EUR i USD (odbieranie). MoneyGram jest firmą działającą na rynku od 1940 roku.

  Jak wysłać taki przekaz pieniężny MoneyGram?

  Trzeba wypełnić druk nadania dostępny na stronie www Banku oraz w każdej placówce Etno Banku Spółdzielczego, pamiętając o przyniesieniu dokumentu tożsamości oraz danych odbiorcy. Konieczne będzie przedstawienie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, tj. w przypadku rezydentów – paszportu polskiego lub dowodu osobistego, a w przypadku nierezydentów – paszportu zagranicznego. Należy przekazać wypełniony druk pracownikowi Banku, opłacić przekaz, a następnie odebrać Numer Referencyjny transakcji. Następnie należy przekazać odbiorcy numer referencyjny przekazu. Pieniądze mogą dotrzeć na miejsce nawet w 10 minut, w godzinach pracy agenta i z zastrzeżeniem lokalnych przepisów.

  Jak odebrać przekaz pieniężny MoneyGram?

  Musisz zanotować numer przekazu, który otrzymasz od nadawcy, a następnie przyjść do najbliższej placówki Etno Banku Spółdzielczego. Musisz znać Numer Referencyjny oraz mieć ze sobą dokument tożsamości. Konieczne będzie przedstawienie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, tj. w przypadku rezydentów – paszportu polskiego lub dowodu osobistego, w przypadku nierezydentów – paszportu zagranicznego. Pracownik Banku zweryfikuje Twoje dane, dane dotyczące transakcji oraz wypłaci przekazane pieniądze.

   

 • Co to jest RODO

  Pod pojęciem tym na ogół rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku. Oba akty prawne obowiązują od 25.05.2018 roku.

 • Jakie przysługują mi jako Klientowi prawa, wynikające z RODO

  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych Klientowi przysługuje:

  • prawo dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

  W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank jego osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • W wypadku jeżeli moje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zostaną według mnie naruszone - to co mogę zrobić?

  Możesz zgłosić ten fakt do Inspektora Danych Osobowych w RTNO Banku Spółdzielczym. Informacje z tym związane znajdują się w zakładce: www.etnobank/ Informacje/Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.  Fakt ten możesz zgłosić mailowo (na wskazany w zakładce adres mailowy), telefonicznie lub przesłać informację pocztą na adres Banku. Bank poinformuje Cię o sposobie wyjaśnienia sprawy.

 • Przykładowe pytanie

  Przykładowa odpowiedź nr 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mollis purus ut urna hendrerit, vitae scelerisque justo tincidunt. Mauris at elementum mauris, at bibendum orci. Cras mauris turpis, fringilla ac massa et, elementum convallis diam.

top