Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Urzędy Pracy uruchomiły nabór wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pożyczki mają pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Są przyznawane na podstawie art. 15zzd?? ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Źródło: infor.pl

top