Program Rodzina 500+

Już wkrótce złożysz wniosek w Programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej Internet Banking Etno Banku Spółdzielczego.

 

„O Programie”

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

 

Rola Banku

ETNO Bank Spółdzielczy umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.
Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

 

 Proces otrzymania świadczenia 

– ETNO Bank Spółdzielczy:

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking.

  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.  
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

 

Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/.

 

„Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie Internet Banking?”

– Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej Internet Banking.          
– Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking.   
-Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.    
– Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:https://www.rodzina500plus.gov.pl/).
– Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).  
– Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.     
– W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.rodzina500plus.gov.pl/) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
– Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
            – „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
            – „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
            – „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.
                 Wyślij wniosek jeszcze raz.       
– Informacje dotyczące załączników:

– Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.  
– Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.           
– Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.   
– Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku. 
– Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

 

„Obsługa wniosku”

  1. ETNO Bank Spółdzielczy: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking.

Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.  
Krok 2:  Zaloguj się do systemu Internet Bankingi przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .          
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu Internet Banking, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.           
Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:
           
– Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie Internet Banking, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie Internet Banking w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie Internet Banking oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.          
– Czas trwania sesji online w systemie Internet Banking ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 15 minut, nastąpi wylogowanie z systemu Internet Banking, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.    
– Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Internet Banking będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.  
– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
– W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.         
– Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola  ETNO Banku Spółdzielczego w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system Internet Banking do Organu prowadzącego w gminie.           
– Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  1.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
– Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie Internet Banking.      
– Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie Internet Banking, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  1. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.   
    – Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.    
    – Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

„Reklamacje”

– Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

– w ETNO Banku Spółdzielczym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłania;

– do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

– Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: ETNO Bank Spółdzielczyprzyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

 

„Bezpieczeństwo”

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+

ETNO Bank Spółdzielczy na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola ETNO Banku Spółdzielczego polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Internet Bankingu konto.etnobank.pl  oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez ETNO Bank Spółdzielczy z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a ETNO Bank Spółdzielczy nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej ETNO Banku Spółdzielczego,  prosimy pamiętać, że:

– za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ ETNO Bank Spółdzielczy nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego Internet Bankingu

– aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania

– po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego konto.etnobank.pl nie będzie wymagane podawanie żadnych kodów autoryzacyjnych ani w celu przejścia do złożenia wniosku Rodzina 500+, ani w celu załadowania załączników. Serwis transakcji internetowych konto.etnobank.pl będzie wymagał podania kodu z SMS/ listy haseł jednorazowych przy zatwierdzeniu wniosku, wyłącznie w przypadku, gdy Klient wybierze możliwość wypłaty świadczenia w inny sposób niż na własny rachunek bankowy w ETNO Banku Spółdzielczym.

– Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu:upo500plus@mrpips.gov.pl

– ETNO Bank Spółdzielczy będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, przy pomocy mailingu bądź wiadomości za pomocą innych kanałów elektronicznych (poprzez system Internet Banking konto.etnobank.pl). Prosimy pamiętać jednak, że nadawcą wiadomości zawsze będzie ETNO Bank Spółdzielczy a korespondencja będzie pochodzić wyłącznie ze znanych Klientowi adresów e-mail. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników  Banku pod numerem telefonu:  33 867 66 16 lub 33 867 66 46.

Pragniemy poinformować, iż ETNO Bank Spółdzielczy w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków. Logując się do serwisu transakcyjnego Internet Bankingu konto.etnobank.pl należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa opisane w sekcji:

http://www.etnobank.pl/images/stories/PDF/Bezpieczestwo%20IB.pdf

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

top