Raport NBP na temat poziomu inflacji i PKB

W listopadowym raporcie NBP opublikowano dane na temat kształtowania się poziomu inflacji i PKB. Według autorów raportu, inflacja na przestrzeni 2015-2016 roku będzie utrzymywać się na poziomie 1,2%, na co wpłyną wewnętrzne czynniki krajowe, takie jak:

  • niska presja popytowa w gospodarce,
  • brak istotnej presji kosztowej,
  • ujemna dynamika cen żywności,
  • niski wzrost cen energii.

Natomiast dane na temat PKB wskazują, że w dłuższym okresie czasu dynamika PKB przyśpieszy. Za główne czynniki wzrostu podaje się:

  • stopniowy wzrost dochodu realnego gospodarstw domowych,
  • rosnącą dynamikę dochodów z pracy na własny rachunek,
  • wzrost poziomu wydatków na zakup dóbr i usług o charakterze konsumpcyjnym.

Raport NBP jest dokumentem, który przedstawia ocenę Rady Polityki Pieniężnej w sprawie przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych, oddziałujących na poziom inflacji. Z kolei prognoza inflacji i PKB została przeprowadzona w Instytucie Ekonomicznym NBP i stanowi ona źródło dla RPP w sprawie określania stóp procentowych NBP.

 

Źródło: www.bankier.pl

top