Rzecznik Praw Podatnika – nowy urząd

Rozliczenie pit

Razem z nową Ordynacją podatkową ma zostać powołane nowe stanowisko, jakim będzie Rzecznik Praw Podatnika. Jego funkcja ma polegać na reagowaniu, gdy prawa podatnika są naruszane oraz, gdy wystąpi taka konieczność, wspieraniu zobowiązanego w powstałym sporze. Rzecznik będzie również analizował stosowanie prawa podatkowego i sygnalizował zmiany co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa podatkowego.

Osoba na nowym stanowisku będzie stać na straży praw wszystkich podatników, niemniej jednak projektowane rozwiązania będą służyły ochronie  przede wszystkim osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby takie z zasady nie są profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego a, co za tym idzie, wsparcie ze strony Rzecznika będzie dla nich najbardziej potrzebne.

Urząd powoływany będzie przez Prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Niezależność instytucji zapewnią wprowadzane projektem zasady dotyczące doboru kompetencyjnego osoby sprawującej ten urząd, zasada jednokadencyjności oraz zamknięty i surowy katalog przyczyn odwołania osoby piastującej stanowisko Rzecznika. Ponadto, Rzecznik nie będzie mógł należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności gospodarczej, jak również działalności publicznej, niedającej się pogodzić z godnością urzędu.

top