SMS – BANKING

Usługa SMS polega na automatycznym przesłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o wpływie i/lub pobraniu z rachunku wraz z podaniem salda i/lub wolnych środków po zaksięgowaniu operacji zmieniających saldo na rachunku Posiadacza. (Na koniec dnia roboczego)

Informacja jest przekazywana w sposób zapewniający zachowanie poufności. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przekazanych przy użyciu SMS informacji od momentu ich dojścia do telefonu komórkowego GSM.

Obsługa SMS wykonywana jest wyłącznie w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek Posiadacza rachunku.

Warunkiem korzystania przez posiadacza rachunku z SMS jest złożenie w Oddziale Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji uaktywnienia SMS, według wzoru obowiązującego w Banku.

top