Stabilność polskiego systemu finansowego na koniec 2013 roku.

Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat kondycji polskiego systemu finansowego za ostatnie półrocze. Wynika z niego, że sytuacja polskich banków jest stabilna, a dalsze możliwości ich rozwoju i funkcjonowania znacznie się poprawiły.

   NBP podał, że polskie banki mogą pochwalić się wysokimi wynikami finansowymi, przy poprawie jakości portfela kredytowego i zmniejszeniu kosztów, jakie niesie ze sobą ryzyko kredytowe. Według raportu poprawie uległa również możliwość banków do niwelowania potencjalnych strat, co jest rezultatem wzrostu średniej wartości ich współczynników wypłacalności. Tak optymistyczne dane oparto na cyklicznie przeprowadzanych testach warunków skrajnych, które na rok 2014 zakładały wzrost:

  • inflacji o 2,5%,
  • PKB o 1,6%,
  • średniorocznej stopy bezrobocia do poziomu 10,7%,
  • trzymiesięcznego WIBOR-u do poziomu 2,9%.

   Wyniki testów potwierdzają, że duża część banków komercyjnych i spółdzielczych posiada fundusze własne na takim poziomie, że potrafią przeciwdziałać skutkom gwałtownego spowolnienia gospodarki. NBP pokreślił również, że polskie banki są w większości stabilne względem szoków o bardzo silnym charakterze płynnościowym.

   Zamykając raport, NBP podał, że zakłady ubezpieczeń oraz fundusze inwestycyjne i emerytalne są w dobrej kondycji finansowej i nie stwarzają zagrożenia, jeśli chodzi o długofalową stabilność polskiego systemu finansowego. Co więcej, ich związki kapitałowe z bankami są marginalne, co znacząco ogranicza poziom przenoszenia ryzyka w razie zachwiania pozycji którejś z tych instytucji.

Źródło: www.bankier.pl

top