Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat pobieranych przez ETNO Bank Spółdzielczy za czynności bankowe. 

 

OTWARCIE RACHUNKU:

Oszczędnościowo-rozliczeniowego

0,00 zł 

Wkładu oszczędnościowego a`vista

0,00 zł 

Dla przedsiębiorców

7,00 zł jednorazowo

Scilicent Bonum

Bez opłat

PROWADZENIE RACHUNKU:

Oszczędnościowo-rozliczeniowego

7,00 zł miesięcznie

Wkładu oszczędnościowego a`vista

0,00 zł 

Lokaty terminowej

0,00 zł 

Dla przedsiębiorców

bieżącego- 19,00 miesięcznie

pomocniczego- 16,00 zł miesięcznie

Scilicet Bonum

bieżącego- 10,00 zł miesięcznie

pomocniczego- 6,00 zł miesięcznie

INNE OPŁATY:

Sporządzenie jeden raz w miesiącu zestawienia zmian stanu rachunku wraz z ustaleniem salda poprzez sporządzenie wyciągu z rachunku za miesiąc poprzedni (lub okres obejmujący kolejne 30/31 dni) i złożenie do dokumentów posiadacza rachunku, który odbiera je we wskazanej placówce ETNO Banku Spółdzielczego

0,00 zł 

Wyciąg sporządzany po każdej zmianie salda rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku, ustaleniem  – odbierany we wskazanej placówce sprzedażowej Banku ( dotyczy przedsiębiorców)

15,00 zł miesięcznie

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA:

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- przyznania,odnowienia/przedłużenia limitu w ror do kwoty 10 000,00 zł

20,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- przyznania, odnowienia/przedłużenia limitu w ror powyżej 10.000,00 zł

25,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- do kwoty 10 000 zł

20,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego powyżej 10.000 zł

25,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku
o ETNO pożyczkę hipoteczną II

– do kwoty 500.000 zł – 100,00 zł
– powyżej 500.000 zł – 200,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o gwarancję bankową lub kredyt na działalność gospodarczą innego niż inwestycyjny (od kwoty wniosku)

– do kwoty  20.000 zł – 200,00 zł;
– powyżej 20.000 zł do 100.000 zł – 250,00 zł; 
– powyżej 100.000 zł do 500.000 zł –  – 300,00 zł; 
– powyżej 500.000 zł – 350,00 zł;

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą – kredyt inwestycyjny (od kwoty wniosku)

– do kwoty  20.000 zł – 200,00 zł;
– powyżej 20.000 zł do 100.000 zł – – 300,00   zł; 
– powyżej  100.000 zł do 500.000 zł    – 350,00 zł; 
– powyżej 500.000,00 zł –  400,00 zł;

KARTY PŁATNICZE:

Wydanie karty Visa Classic Debetowa/MasterCard

15,00  zł

Wydanie nowej i wznowionej karty Visa  Business Debetowa

40,00 zł

Prowizja za wydanie karty bankomatowej ETNO Banku Spółdzielczego służącej do wypłaty w bankomatach ETNO Banku Spółdzielczego

Pierwsza karta – 0,00 zł
każda następna – 7,00 zł;

Opłata miesięczna za obsługę karty bankomatowej ETNO Banku Spółdzielczego

 

2,00 zł – dla Klienta indywidualnego;  
2,00 zł –
dla Klienta instytucjonalnego

Opłata miesięczna za admistrowanie kartą Visa Classic Debetowa/MasterCard- od każdej wydanej do rachunku

3,30 zł

Opłata miesięczna za obsługę karty  Visa Business Debetowa –

5,50 zł

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ                                             USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ/ USŁUGA INTERNET BANKING

Dostęp do systemu

– rachunek bieżący –                                                       2,80 zł miesięcznie;
– rachunek pomocniczy –                                               2,80 zł miesięcznie;
– środki wyodrębnione –                                                2,80 zł miesięcznie;
– rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy –            2,50 zł miesięcznie

Polecenie przelewu wewnętrznego
w systemie bankowości elektronicznej 

0,00 zł 

Polecenie przelewu w systemie  bankowości elektronicznej

1,00 zł za jeden przelew – dla rachunków osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; Dla rachunków innych niż rachunki osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 1,10 zł, jeśli umowa o prowadzenie rachunku nie stanowi inaczej.

Polecenie przelewu Express Eliksir
w systemie  bankowości elektronicznej

10,00 zł za jeden przelew – dla rachunków osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; Dla rachunków innych niż rachunki osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 20,00 zł, jeśli umowa o prowadzenie rachunku nie stanowi inaczej.

RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE

Otwarcie rachunku walutowego

-dla Klienta instytucjonalnego – 0,00 zł 
(PROMOCJA DO 31.12.2019 ROKU)

-dla Klienta indywidualnego – 0,00 zł 

Prowadzenie rachunku walutowego

 

-dla Klienta instytucjonalnego – 0,00 zł
(PROMOCJA DO 31.12.2019 ROKU)

-dla Klienta indywidualnego – 3,50 zł 

Skup i sprzedaż walut obcych

Bez opłat

Realizacja polecenia przelewu w walucie obcej i polecenie przelewu SEPA w trybie standardowym

Przelewy SEPA:
w placówce sprzedażowej Banku:

20,00 zł od transakcji – do banków krajowych

–  3,50 zł od transakcji – do banków zagranicznych

w systemie bankowości elektronicznej:

15,00 zł od transakcji – do banków krajowych

–  1,10 zł od transakcji – do banków zagranicznych

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT
w ramach EOG:

w placówce sprzedażowej Banku:

40,00 zł od transakcji 

w systemie bankowości elektronicznej:

35,00 zł od transakcji 

Polecenie wypłaty:

w placówce sprzedażowej Banku:

0,25% min.40,00 zł max 400,00 zł
od transakcji 

w systemie bankowości elektronicznej:

0,25% min.30,00 zł max 300,00 zł
od transakcji 

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:

 – 110,00 zł + koszty banków trzecich od transakcji.

Dokumenty dotyczące opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

top