Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat pobieranych przez ETNO Bank Spółdzielczy za czynności bankowe. 

 

OTWARCIE RACHUNKU:

Oszczędnościowo-rozliczeniowego

0,00 zł 

Wkładu oszczędnościowego a`vista

0,00 zł 

Dla przedsiębiorców

6,00 zł jednorazowo

Scilicent Bonum

Bez opłat

PROWADZENIE RACHUNKU:

Oszczędnościowo-rozliczeniowego

6,50 zł miesięcznie

Wkładu oszczędnościowego a`vista

0,00 zł 

Lokaty terminowej

0,00 zł 

Dla przedsiębiorców

bieżącego- 17,00 zł miesięcznie

pomocniczego- 14,00 zł miesięcznie

Scilicet Bonum

bieżącego- 10,00 zł miesięcznie

pomocniczego- 6,00 zł miesięcznie

INNE OPŁATY:

Sporządzenie jeden raz w miesiącu zestawienia zmian stanu rachunku wraz z ustaleniem salda poprzez sporządzenie wyciągu z rachunku za miesiąc poprzedni (lub okres obejmujący kolejne 30/31 dni) i złożenie do dokumentów posiadacza rachunku, który odbiera je we wskazanej placówce ETNO Banku Spółdzielczego

0,00 zł 

Sporządzenie po każdej zmianie salda rachunku wyciągu z informacją o zmianach stanu rachunku, ustaleniem salda i złożenie ich do dokumentów posiadacza rachunku, który odbiera je we wskazanej w umowie placówce ETNO Banku Spółdzielczego

12,00 zł miesięcznie

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA:

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- przyznania,odnowienia/przedłużenia limitu w ror do kwoty 10 000,00 zł

20,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- przyznania, odnowienia/przedłużenia limitu w ror powyżej 10.000,00 zł

25,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- do kwoty 10 000 zł

20,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego powyżej 10.000 zł

25,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę hipoteczną i pożyczkę hipoteczną HIP

– do kwoty 500.000 zł – 100,00 zł
– powyżej 500.000 zł – 200,00 zł

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą innego niż inwenstycyjny (od kwoty wniosku)

– do kwoty  20.000,00 zł –   150,00 zł;
– do kwoty 100.000,00 zł –  200,00 zł; 
– powyżej 100.000,00 zł –   250,00 zł
– powyżej 500.000,00 zł –   300,00 zł;

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą-kredyt inwestycyjny (od kwoty wniosku)

– do kwoty  20.000,00  zł – 150,00 zł;
– do kwoty 100.000,00 zł – 250,00 zł; 
– powyżej  100.000,00 zł – 300,00 zł; 
– powyżej 500.000,00 zł –  350,00 zł;

KARTY PŁATNICZE:

Wydanie karty Visa Classic Debetowa/MasterCard

15,00 zł

Wydanie nowej i wznowionej karty Visa  Debetowa Business (ON-LINE)

40,00 zł

Prowizja za wydanie karty bankomatowej ETNO Banku Spółdzielczego służącej do wypłaty w bankomatach ETNO Banku Spółdzielczego

Pierwsza karta – 0,00 zł
każda następna – 7,00 zł;

Opłata miesięczna za administrowanie kartą bankomatową ETNO Banku Spółdzielczego -od każdej wydanej do rachunku

1,50 zł

Opłata miesięczna za admistrowanie kartą Visa Classic Debetowa/MasterCard- od każdej wydanej do rachunku

3,10 zł

Opłata miesięczna za administrowanie kartą Visa Business Debetowa (ON-LINE)-od każdej wydanej do rachunku

5,10 zł

INTERNET BANKING – SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Korzystanie z systemu internetowego bankowości elektronicznej

– rachunek bieżący – 2,35 zł miesięcznie;
– rachunek pomocniczy – 2,35 zł miesięcznie;

– środki wyodrębnione- 2,35 zł miesięcznie

– rachunek ozczędnościowo-rozliczeniowy – 2,35 zł miesięcznie

Polecenie przelewu na rachunki za pośrednictwem systemu internetowego bankowości elektronicznej- prowadzone w ETNO Banku Spółdzielczym

0,00 zł 

Polecenie przelewu na rachunki za pośrednictwem systemu internetowego bankowości elektronicznej- prowadzone w innych bankach

0,95 zł za jeden przelew (w okresie promocji)) – dla rachunków osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; Dla rachunków innych niż rachunki osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stosuje się tę stawkę, jeśli umowa o prowadzenie rachunku nie stanowi inaczej.

RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE

Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żadanie

-dla Klienta instytucjonalnego – 0,00 zł       (PROMOCJA DO 30.06.2017 ROKU)

-dla Klienta indywidualnego – 0,00 zł 

Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żadanie

 

-dla Klienta instytucjonalnego – 0,00 zł

(PROMOCJA DO 30.06.2017 ROKU)

-dla Klienta indywidualnego – 3,00 zł 

Skup i sprzedaż walut obcych

Bez opłat

Realizacja(sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym

– przelewy SEPA- 10,00 zł od transakcji

– polecenie wypłaty- 30,00 zł od transakcji

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:

  • przy kwotach do 5.000,00 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej – 90,00 zł od transakcji,
  • przy kwotach powyżej 5.000,00 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej – 90,00 zł od transakcji.

 

top