Oferta ubezpieczeń adresowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą, jak również dla klientów indywidualnych.

Ubezpieczenia majątkowe
 • dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • dla klientów indywidualnych
 • pakiety specjalne dla szkół i przedszkoli
Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
  mechanicznych,
 • Auto-Casco,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenie Assistance,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej- Komunikacja
Ubezpieczenia rolne
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa
  rolnego
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych
  zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • ubezpieczenie upraw
 • Grupowe ubezpieczenie na życie Concordia AGRO
Ubezpieczenia osobowe
NNW
 • indywidualne,
 • grupowe,
 • kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
 • dzieci, młodzieży, studentów,
 • kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.
Ubezpieczenia OC
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
  ubezpieczenie OC osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie
 • wyrządzone osobom trzecim w związku z: posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości
  oraz maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, prowadzeniem działalności
  gospodarczej, wprowadzeniem rzeczy do obrotu.
 • ubezpieczenie OC osób związanych z kulturą fizyczna i sportem,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości,
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności
  agencyjnych,
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności
  brokerskich,
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomości,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność
  gospodarczą w zakresie łowiectwa.
top