ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej III Oddziału Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w Radziechowach Wieprzu, Radziechowy-Wieprz 700, odbędzie się:

ZEBRANIE BESKIDZKIEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ

z terenu: Radziechowy, Wieprz, Bystra, Brzuśnik, Juszczyna, Przybędza, Milówka, Kamesznica, Szare, Nieledwia, Żywiec, Węgierska Górka, Szczyrk oraz spoza terenu Gminy Radziechowy-Wieprz

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór prezydium Zebrania.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie Regulaminu obrad.

5.Wybór komisji skrutacyjnej.

6.Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 rok, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku za 2020 rok.

7.Przedstawienie informacji i omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8.Dyskusja.

9.Wybory uzupełniające przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję obejmującą lata 2018-2022.

10.Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,

11.Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

                                                                                                                Zarząd
                                                                                                     Banku Spółdzielczego
                                                                                                   Ziem Górskich KARPATIA

 

top