ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z §34 ust.1 pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli,  które odbędzie się w dniu 24 czerwca  2021 r. (czwartek) o godz. 13.30, w Hotelu „Bukovina” – Termy, ul.  Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, na które serdecznie zaprasza.

Proponowany porządek Zebrania Przedstawicieli:

1.Otwarcie Zebrania, przyjęcie regulaminu Zebrania i porządku obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Stwierdzenie  prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do  podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie protokołów z  Zebrań  Przedstawicieli:
   a) Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z dnia 28 maja 2020 roku,
   b) ETNO Banku Spółdzielczego z dnia 28 maja 2020 roku,
   c) Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z dnia 26 maja 2020 roku.

6.Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020-30.06.2020 wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.  oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

7.Sprawozdanie z działalności Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01.2020 -30.06.2020  wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.  oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

8.Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2020 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

9.Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój  za okres 01.01.2020-30.06-2020 r.

10.Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.

11.Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.

12.Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za 2020r., okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.

13.Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za 2020 r., okres 01.01.2020 -30.06.2020 r.

14.Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.

15.Dyskusja nad sprawozdaniami Rad, Zarządów i ocena działalności Banków  oraz wolne wnioski.

16.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020 ? 30.06.2020 r.,
b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu  za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.,
c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,
d) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój  za okres 01.01.2020-28.05.2020 r.
e) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu  za okres 01.01.2020- 28.05.2020r.,
f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,
g) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.,
h) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01.2020-30.06.2020 r.,
i) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2020 r.,
j) podziału nadwyżki bilansowej:
    1) Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój za okres 01.01-30.06.2020 r.,
    2) ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach – Wieprzu za okres 01.01-          30.06.2020 r.,
   3) Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za okres 01.01- 
        31.12.2020r.,
k) zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku.

17.Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenie górnej granicy zobowiązań Banku,
b) oceny „Polityki wynagradzania w BS Ziem Górskich KARPATIA” za 2020 r.
c) 
oceny realizacji „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KRAPATIA” za 2020 r.,
d) w sprawie wystąpienia z organizacji gospodarczych,
e) w sprawie zbycia nieruchomości Banku,
f) 
w sprawie zbycia nieruchomości Banku,
g) 
wyboru delegata reprezentującego Bank w obradach zjazdów Związku Rewizyjnego Banków  Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, 
h) 
wyboru delegata Banku na obrady Kongresu Spółdzielczości  Krajowej Rady Spółdzielczej oraz na Zjazd przedkongresowy'
i) 
przystąpienia  do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
j)przystąpienia  do Związku Banków Polskich.

18.Przedstawienie wniosków  Komisji Uchwał i Wniosków.

19.Zamknięcie porządku obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §23, ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA  łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w  siedzibie Banku:
Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Zgodnie z §24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na:
24.06.2021 r. godz. 14.00,
w Hotelu „Bukovina”- Termy, ul.  Sportowa 22,  Bukowina Tatrzańska.                                                                                        

                                                                                       ZARZĄD
                                               BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

top